^Powrót

 

Statut
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Klub Miłośników Muzyki „ASTRY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klub Miłośników Muzyki „ASTRY” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Nazwa, i znak graficzny Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia mieści się w Chodzieży w Chodzieskim Domu Kultury ul. Strzelecka 15 64-800 Chodzież.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr. 20, poz. 104 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może na zasadach określonych przepisami prawa przystąpić do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.
 2. O przystąpieniu i wystąpieniu decyduje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność kulturalno-edukacyjna w szczególności związana z muzyką w tym propagowanie aktywnych form słuchania muzyki.
 2. Podtrzymywanie tradycji, propagowanie ponad 40-letniego dorobku KMM ASTRY. Kształtowanie aktywności społecznej.
 3. Realizowanie potrzeb i postulatów członków Stowarzyszenia.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-propagandowej, wydawniczej i kulturalnej.
 2. Organizowanie koncertów, spotkań z muzykami, wystaw, pokazów, prelekcji.
 3. Współdziałanie z Chodzieskim Domem Kultury i innymi ośrodkami kultury.
 4. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy ustawodawczej. administracji publicznej i mediów.
 5. Współdziałanie z organami władzy publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przyjętych celów statutowych.
 6. Współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 7. Spotkania, konferencje, warsztaty, szkolenia w tym dla członków Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadania publicznego przez organ administracji publicznej.
 9. Pozyskiwanie sponsorów i sympatyków Stowarzyszenia dla skutecznej realizacji celów statutowych.
 10. Sprzedaż materiałów związanych z propagowaniem działalności Stowarzyszenia.

§ 9.

Stowarzyszenie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. PKW i U 94.99.19 Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 3. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna.
 4. PKWiU 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
 5. PKWiU 73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia.
 6. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
 7. PKWiU 56.30.10.0 Usługi przygotowywania i podawania napojów.
 8. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 9. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

Rozdział III

Członkowie

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.

§ 11.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia oraz osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
  2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, albo utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
  3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewykonania umownych zobowiązań przez okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy.
  4. Skreślenia z listy członków z powodu działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
  5. Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
  6. Naruszenia warunków deklaracji członka wspierającego.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3-6 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od podjęcia Uchwały w Przedmiocie skreślenia. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym spotkaniu. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
   
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków

§ 13.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z ochrony swych praw oraz z pomocy prawnej Stowarzyszenia w sprawach działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, zebraniach, wiecach, imprezach i innych działaniach wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Regularnego opłacania składek i wykonywania prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Przyczyniania się swoją postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Przestrzegania zasad solidarności oraz wzajemnego poszanowania i pomocy.
 6. Popierania i czynnego realizowania celów oraz zadań Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań.


Rozdział V

Organy Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd .
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków..
 2. Do Władz Stowarzyszenia mogą kandydować tylko członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • rezygnacji z mandatu,
  • utraty praw członkowskich, stosownie do postanowień statutu.
  • ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
  • skazania prawomocnym, bezwarunkowym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz Stowarzyszenia nie może w ciągu kadencji przekroczyć 2/5 jej składu osobowego. Jeżeli skład władz zmieni się o ponad 50% w trakcie trwania jednej kadencji to obowiązkowe jest przeprowadzenie nowych wyborów. Uzupełnienie składu osobowego władz Stowarzyszenia należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwa lata powiadamiając o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad poczta elektroniczną, co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Na wniosek ca najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosków Komisji Rewizyjnej albo członków zwyczajnych. W przypadku braku wywiązania się z tego zobowiązania prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich istotnych dla Stowarzyszenia sprawach.
 6. Udzielanie (odmowa udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
 8. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach odwołań wniesionych przez członków od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 21.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z minimum 5 osób w tym: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza i minimum 2 członków  wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Osobami uprawnionymi do jednoosobowego reprezentowania Zarządu są członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w m-cu.

§ 22.

 1. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
  1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
  2. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  3. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
  4. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań pieniężnych.
  5. Zwoływanie w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
  6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
  7. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
  8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i skreślenia z listy członków.
  9. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 23.

 1. Zarząd może powołać jako organ doradczy Radę Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się nie mniej niż z 3 członków w tym Przewodniczącego powoływanych przez Walne Zebranie Członków.

§ 25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym przez statut.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 27.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28.

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. Składki członkowskie.
  2. Darowizny, zapisy i spadki.
  3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
  4. Dotacje.
  5. Wpływy ze zbiórek i ofiarność publiczna.
 2. Składki członkowskie powinny być opłacane na bieżąco kwartalnie.
 3. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w dniu przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 5. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Copyrigcht © 2013 Chodzieski KMM Astry